O inicjatywie

All.Can to międzynarodowa inicjatywa powstała w 2016 roku, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz decydentów politycznych na konieczność poprawy efektywności i stabilności opieki onkologicznej oraz sytuacji pacjentów poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych.

Nadrzędne cele projektu:

  • Zidentyfikowanie problemów w opiece onkologicznej w poszczególnych krajach europejskich
  • Przeanalizowanie wpływu nieefektywnych praktyk na budżet
  • Zaproponowanie nowych działań w celu efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów
  • Zapewnienie stabilnej i efektywnej opieki zdrowotnej poprzez zaangażowanie decydentów politycznych
Inicjatywa All.Can w Polsce to wspólny wysiłek specjalistów onkologów, ekspertów oraz przedstawicieli pacjentów i przemysłu farmaceutycznego, którego pierwszymi rezultatami są publikacja raportu "All.Can: poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski" oraz skierowanie petycji do decydentów politycznych. Kolejne działania skupią się przede wszystkim na promocji rekomendacji poprzez udział w głównych wydarzeniach poświęconych opiece onkologicznej oraz zaangażowaniu decydentów politycznych w dialog na temat koniecznych reform. Inicjatywa All.Can powstaje w Polsce przy wsparciu finansowym firm Bristol Myers Squibb (sponsor główny) oraz Amgen, Janssen-Cilag. Prowadzeniem Sekretariatu zajmuje się firma ExpertPR Consultancy.

Zapoznaj się z Regulaminem All.Can Polska

http://all-can.pl/regulamin/

 

Rekomendacje

Efektywniejsza alokacja dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną
Weryfikacja koszyka świadczeń gwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia
Inwestowanie w poprawę jakości i zakresu gromadzonych danych oraz stworzenie mechanizmu systemowego monitorowania kosztów leczenia w stosunku do skuteczności
Wprowadzenie kontroli jakości jako podstawy oceny oddziałów onkologicznych
„Należałoby zacząć od weryfikacji koszyka świadczeń gwarantowanych, bo niewątpliwie wiele świadczeń można by z niego usunąć”
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Składowskiej-Curie
„Należy dążyć do uporządkowania całego systemu walki z rakiem w Polsce we wszystkich jej obszarach: medycznym, społecznym, edukacyjnym i finansowym. W tym celu konieczne jest przyspieszenie prac nad wdrażaniem "Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024" - polskiego Cancer Planu, który zawiera te wszystkie elementy"
– prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, koordynator wdrażania Strategii Walki z Rakiem 2015-2024
Zwiększenie roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych
Podnoszenie poziomu wiedzy o czynnikach ryzyka zachorowania na nowotwory oraz o działaniach i zachowaniach mogących wpłynąć na jego zmniejszenie
Poprawa wskaźnika częstości wykonywania badań przesiewowych poprzez przywrócenie zaproszeń i skuteczne kampanie informacyjne z udziałem organizacji pacjenckich
Zwiększenie zaangażowania lekarzy POZ w profilaktykę pierwotną i wtórną nowotworów
„Wiele nowotworów nie musiałoby być śmiertelnym zagrożeniem, gdyby były wcześnie zdiagnozowane i leczone. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa i dostęp do badań przesiewowych o wysokiej jakości”
prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, Kierownik Zakładu Teleradioterapii w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi, Kierownik Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii UM w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Zapewnienie szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych
Wykorzystanie refundacji warunkowej w odniesieniu do wybranych, szczególnie wartościowych terapii popartych badaniami klinicznymi
Wykorzystanie przy ocenie technologii medycznych analizy klinicznej Europejskiej Agencji Leków (EMA), ograniczając tym samym ocenę krajową do analizy ekonomicznej oraz wpływu na budżet płatnika
Wprowadzenie systemu compassionate use
Rozwiązanie kwestii zaopatrywania pacjentów w okresie przejściowym
Odejście od konieczności spełnienia kryterium trzykrotności PKB w stosunku do chorób rzadkich, ultrarzadkich i specyficznych oraz precyzyjne zdefiniowanie wymienionych pojęć
Wypracowanie formuły finansowania wczesnego dostępu w postaci na przykład wyodrębnionego budżetu w planie finansowym płatnika
Poddanie szczegółowej analizie algorytmów oceny wartości dodanej nowych leków (na wzór algorytmu PTO i PTOK) z intencją wdrożenia do praktyki
Poszerzenia zakresu podmiotów upoważnionych do wnioskowania o stworzenie programu lekowego o towarzystwa naukowe, konsultanta krajowego oraz Prezesa AOTMiT
Rozważenie możliwości centralnego zakupu wysokokosztowych leków onkologicznych
„To, co wydaje się być droższe dla budżetu, należy analizować biorąc pod uwagę koszty pośrednie. Ostatecznie może się okazać, że droższe rozwiązanie w przyszłości może przynieść o wiele więcej korzyści i być bardziej opłacalnym“
Ewelina Szmytke, członek Zarządu Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca
„Stosowanie progu efektywności kosztowej w odniesieniu do szeroko rozumianych wskazań rzadkich jest nieuzasadnione. Potrzebna jest nie tylko zmiana i doprecyzowanie przepisów w tej materii, ale również ich egzekwowanie”
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego
Uwzględnienie perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej
Zapewnienie udziału przedstawicieli pacjentów w gremiach decyzyjnych
Inwestycje w edukację przedstawicieli pacjentów w zakresie badań klinicznych, procedur rejestracji i refundacji nowych leków oraz analiz farmakoekonomicznych w celu świadomego reprezentowania perspektywy pacjentów w decyzjach
„Jeśli chcemy, by prawodawstwo i praktyka odzwierciedlały prawdziwe potrzeby pacjentów, musimy proaktywnie zaangażować organizacje pacjenckie w proces decyzyjny”
Elżbieta Kozik, Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny
Poprawa dostępu pacjentów do badań klinicznych
Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju badań klinicznych w Polsce
Stworzenie krajowego portalu informacyjnego dotyczącego badań klinicznych („Interaktywna Baza Badań Klinicznych”)
Aktywne rozpowszechnianie wiedzy na temat platformy wśród pacjentów
„Badania kliniczne są często nie ostatnią szansą pacjenta na przedłużenie życia, ale zalecaną lub jedyną możliwą”
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
„Pacjenci chcą mieć dostęp do informacji o prowadzonych badaniach klinicznych, ale często nie wiedzą, gdzie ich szukać. Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie krajowego portalu zawierającego kompletne i aktualne informacje”
Kamil Dolecki, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA“

Członkowie

Prezydium

Szymon
Chrostowski
Przewodniczący Prezydium Grupy Sterującej All.Can Polska, Prezes Zarządu Fundacja Wygrajmy Zdrowie
Prof. dr hab. n. med.
Maciej Krzakowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy, Konsultant Krajowy ds. Onkologii Klinicznej
Prof. dr hab. n. med.
Piotr Rutkowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy
Elżbieta
Łapot
Bristol Myers Squibb
Jacek
Graliński
Amgen

Członkowie Grupy Sterującej All.Can

Prof. dr hab. n. med.
Joanna Chorostowska-Wynimko
Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuca w Warszawie
Prof. dr hab. n. med.
Jacek Fijuth
Kierownik Zakładu Teleradioterapii w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi, Kierownik Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii UM w Łodzi, Przewodniczący zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
Prof. dr hab. n. med.
Jacek Jassem
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med.
Adam Maciejczyk
Dyrektor Naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Nowecki
Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy
Prof. dr hab. n.med. dr h.c.
Piotr Radziszewski
Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem WUM, Prezes Stowarzyszenia Urologii Akademickiej i Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
Prof. dr hab. n. med.
Rodryg Ramlau
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Składowski
Dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach, Kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii
Prof. dr hab. n. med.
Piotr Wysocki
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Dr hab. n. med.
Joanna Didkowska
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy
Dr n. med.
Beata Jagielska
Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenia
Dr n. med.
Urszula Wojciechowska
Zakład Epidemiologii i Prewencji Onkologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy
Kamil
Dolecki
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA“
Małgorzata
Dziak-Masny
Przedstawicielka „Akademii Czerniaka”
Joanna
Konarzewska-Król
Dyrektor Fundacji Onkologicznej Nadzieja
Katarzyna
Lisowska
Liderka Stowarzyszenia chorych na nowotwory krwi i ich bliskich Hematoonkologiczni
Anna
Nowakowska
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Walki z Nowotworami Sanitas
Barbara
Pepke
Prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei”
Łukasz
Rokicki
Prezes Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec
Ewelina
Szmytke
Indywidualny wolontariusz
Krystyna
Wechmann
Prezes Federacji Stowarzyszeń "Amazonki", Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
Aleksandra
Wilk
Koordynator Sekcji Raka Płuca Fundacji TO SIĘ LECZY
Paweł
Zawadzki
Prezes Fundacji Onkologika
Magdalena
Zmysłowska
Doradca Zarządu i rzeczniczka prasowa Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem
Dr Małgorzata
Gałązka-Sobotka
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego
Dr n. med.
Jakub Gierczyński
ekspert i wykładowca w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia, MBA Ochrona Zdrowia oraz Center of VBHC Uczelni Łazarskiego, Dyrektor firmy Doradztwo i ekspertyzy (Health and Disease Management Institute) oraz European Health Network
Agnieszka
Sznyk PhD
Prezes Zarządu Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO

Członkowie Wspierający

Anna
Szopa
Janssen Cilag
Andrzej
Dziukała
Janssen Cilag
Sylwia
Jaczyńska-Kolasza
Amgen
Elżbieta
Łapot
Bristol Myers Squibb
sponsor główny
Jacek
Graliński
Amgen
Sekretariat
ExpertPR Consultancy

Raporty

1. RAPORT Z PROJEKTU „Standardy obsługi pacjentów w ramach leczenia raka piersi” 2021”

Skoordynowana, kompleksowa opieka nad pacjentami z chorobami nowotworowymi staje się standardem w ochronie zdrowie. Skuteczne przeprowadzenie pacjenta po jego indywidualnej ścieżce, rozpoczynającej się od podejrzenia choroby aż po rehabilitację po zakończonym leczeniu, wymaga doskonałej organizacji pracy ośrodka onkologicznego. Choć istnieją ogólnodostępne wytyczne dotyczące organizacji procesów obsługi, diagnostyki i leczenia pacjenta w ramach skojarzonej terapii raka, to jednak nie są one uniwersalne. Każdy ośrodek ma inne uwarunkowania, choćby takie jak rozmieszczenie budynków, wykorzystywane systemy informatyczne, liczba pacjentów czy pracowników, a zatem powinien wypracować swoje własne procedury i standardy. Metody, jakimi warto się w tym celu posłużyć, przedstawia raport z projektu „Standardy obsługi pacjentów w ramach leczenia raka piersi”. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]

2. Raport „Optymalizacja modelu finansowania świadczeń diagnostyczno-leczniczych w leczeniu nowotworów w celu usprawnienia ścieżki pacjenta i maksymalizacji wyników leczenia raka płuca 2021”

W Polsce szacuje się, że prawie 50 procent pacjentów trafiła lub trafi na pierwsze wizyty do onkologa, chirurga onkologicznego lub radioterapeuty później niż powinna. Z tego powodu liczba zgonów z powodu chorób nowotworowych może wzrosnąć nawet o 20 proc. Rak płuca jest w Polsce najczęściej występującym nowotworem złośliwym i pierwszą przyczyną zgonów nowotworowych, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Tylko około 13,5 proc. polskich chorych na raka płuca przeżywa 5 lat od rozpoznania. W odpowiedzi na te wyzwania inicjatywa All.Can Polska przygotowała dokument zawierający szereg praktycznych wskazówek i konkretnych rekomendacji, jak tego dokonać, również w czasie pandemii COVID-19 – ekspertyzę pt.: „Optymalizacja modelu finansowania świadczeń diagnostyczno-leczniczych w leczeniu nowotworów w celu usprawnienia ścieżki pacjenta i maksymalizacji wyników leczenia raka płuca”. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]

3. Raport „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2020”

W roku 2019 Grupa Sterująca dokonała oceny zmian wskazanych w rekomendacjach, a wnioski przedstawione zostały w raporcie „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w Polsce 2017 – 2019”. Raport „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2020” jest kontynuacją ubiegłorocznej analizy i przedstawia listę zmian, jakie zaszły na przestrzeni roku, wskazując na osiągnięcia oraz wyzwania w zakresie sformułowanych rekomendacji All.Can. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]

4. Raport "Jak polscy pacjenci oceniają opiekę onkologiczną?" - Wyniki międzynarodowego badania ankietowego All.Can – odpowiedzi respondentów z Polski

Doświadczenia pacjentów onkologicznych są cennym źródłem informacji na temat funkcjonowania opieki nad chorymi. Perspektywa pacjentów pomaga zidentyfikować najpoważniejsze braki czy nieprawidłowości, a ich spostrzeżenia mogą być następnie w ukształtowaniu ulepszeń w sposobie świadczenia opieki. Dlatego w ramach międzynarodowej inicjatywy All.Can podjęta została decyzja o zrealizowaniu ankiety wśród byłych i obecnych pacjentów onkologicznych.

W ankiecie „Poprawa wyników leczenia dla pacjentów, ocena efektywności” wzięło udział prawie 4000 osób z 10 krajów (Australia, Belgia, Francja, Hiszpania, Kanada, Polska, Szwecja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy), w tym 1135 (29%) stanowili pacjenci z Polski. Czyni to niniejsze badanie jednym z największych międzynarodowych badań zaprojektowanych do poznania opinii pacjentów na temat jakości opieki onkologicznej. Prace w ramach badania rozpoczęły się 7 czerwca 2018 r. a skończyły w listopadzie 2018 roku.

Raport przygotowany na podstawie wyników uzyskanych od respondentów z Polski zawiera wnioski i rekomendacje przygotowane przez Grupę Sterującą All.Can Polska we współpracy z organizacjami pacjentów. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]

5. Raport All.Can Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w Polsce 2017 - 2019

W marcu 2017 roku został opublikowany Raport „All.Can: popra­wa efektywności i stabilności opieki onkologicznej – rekomen­dacje dla Polski”. Rekomendacje przedstawione w raporcie, będące wyrazem konsensusu wchodzących w skład polskiej Grupy Sterującej All.Can ekspertów z zakresu onkologii i zdrowia publicznego, reprezentantów organizacji pacjenckich oraz przemysłu, wskazywały na obszary wymagające szczególnego uwzględnienia w pracach zmierzających do poprawy efektywności opieki onkologicznej w Polsce.

Po upływie ponad 2 lat od powstania Raportu, Grupa Sterująca All.Can dokonała analizy zmian w zakresie opieki onkologicznej wskazując zarówno na osiągnięcia, jak i niezaspokojone potrzeby i wyzwania, które wymagają zmian organizacyjnych i systemowych. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]

5. Raport „Analiza i ocena czasu oraz cen (według cennika świadczeń NFZ) procesów diagnostyki i leczenia raka jajnika oraz raka płuca przed i po optymalizacji” Instytutu Innowo autorstwa prof. dr hab. Ewy Okoń –Horodyńskiej i dr inż. Tomasza Sierotowicza przygotowany został na zlecenie All.Can Polska.

Raport przedstawia analizę i ocenę czasu oraz cen ścieżki krytycznej procesów diagnostyki raka jajnika i raka płuca wg metodologii przygotowanej przez autorów oraz zawiera propozycje optymalizacji ww procesów. Dokument zawiera wnioski i rekomendacje autorów sformułowane na podstawie uzyskanych wyników analiz. Bazą danych do przeprowadzonych analiz i ocen były procesy diagnostyki i leczenia raka jajnika i raka płuca, przedstawione w rozdziale „Model diagnostyki i leczenia raka jajnika oraz raka płuca” opublikowanym w opracowaniu: „Optymalizacja w modelowaniu procesu diagnostyki i leczenia raka jajnika oraz raka płuca”, Instytut Innowacyjna Gospodarka, Warszawa, 2017, s.28-80 oraz bazy danych NFZ. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]

6. Raport „All.Can: poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej – rekomendacje dla Polski”.

Celem publikacji jest analiza stanu polskiej onkologii na tle wybranych krajów europejskich oraz zaproponowanie rekomendacji zmierzających do zwiększenia efektywności i stabilności opieki onkologicznej w Polsce. Rekomendacje są wyrazem konsensusu ekspertów z zakresu onkologii i zdrowia publicznego, reprezentantów organizacji pacjenckich oraz przemysłu, którzy wchodzą w skład polskiej Grupy Sterującej All.Can. Myślą przewodnią raportu jest potrzeba bardziej efektywnego gospodarowania budżetem poprzez odpowiednią alokację środków na opiekę onkologiczną. Wierzymy, że poprzez działania zaproponowane w raporcie można poprawić sytuację pacjentów w ramach dostępnych zasobów. Należy jednak zaznaczyć, że w dłuższej perspektywie osiągnięcie zakładanych wskaźników efektywności będzie wymagało zwiększenia nakładów oraz zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych.
Petycja

28.02.2017r.

PETYCJA W SPRAWIE PODJĘCIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI I STABILNOŚCI OPIEKI ONKOLOGICZNEJ W POLSCE

Kierowana do:
Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Zdrowia, Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Komisji Zdrowia Sejmu, Komisji Zdrowia Senatu

W imieniu specjalistów onkologów, ekspertów oraz – przede wszystkim – przedstawicieli pacjentów, zebranych w polskiej Grupie Sterującej powstałej w ramach międzynarodowego projektu „All.Can”, zwracam się o podjęcie działań mających na celu poprawę efektywności i stabilności opieki onkologicznej w Polsce. Wiele z naszych postulatów zostało również zawartych w kompleksowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024, która wskazuje kluczowe kierunki zmian i wymaga wdrożenia przez decydentów odpowiedzialnych za kształt ochrony zdrowia w naszym kraju.

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce po chorobach układu sercowo-naczyniowego, powodując około 95 tys. zgonów rocznie. Zgodnie z Europejską Kartą Praw Pacjenta Onkologicznego, wszystkim obywatelom europejskim przysługuje prawo do optymalnego i niezwłocznego dostępu do stosownej opieki specjalistycznej opartej na badaniach i innowacji. Tymczasem praktyka pokazuje, że w Polsce dostęp pacjentów do innowacyjnych metod leczenia w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej jest bardzo ograniczony.

Wierzymy, że poprzez zaproponowane poniżej działania można poprawić sytuację pacjentów w ramach dostępnych środków. Należy jednak zaznaczyć, że w dłuższej perspektywie osiągnięcie wskaźników efektywności, do których dążymy, będzie wymagało zwiększenia nakładów oraz zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych.

Na podstawie rekomendacji opracowanych w ramach projektu „All.Can” zwracamy się o:

1. Efektywniejszą alokację dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną. Za priorytet uważamy weryfikację koszyka świadczeń gwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz wprowadzenie kontroli jakości jako podstawy oceny oddziałów onkologicznych. Równie istotna jest kwesta inwestycji w poprawę jakości i zakresu gromadzonych danych oraz stworzenie mechanizmu systemowego monitorowania kosztów leczenia w stosunku do skuteczności.

2. Zwiększenie roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych. Wiele nowotworów nie musiałoby być śmiertelnym zagrożeniem, gdyby były wcześnie zdiagnozowane i leczone. Ważną rolę powinna odgrywać edukacja społeczeństwa na temat zmniejszania ryzyka zachorowania na nowotwory, powrót do zaproszeń na badania przesiewowe w kierunku raka piersi i raka szyjki macicy, a także kampanie informacyjne z udziałem organizacji pacjenckich. Istotną rolę w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej mają do odegrania lekarze POZ.

3. Zapewnienie szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych. Uważamy, że dostęp do innowacji mógłby zostać przyspieszony poprzez wykorzystanie refundacji warunkowej w odniesieniu do wybranych terapii. Czas od rejestracji do refundacji leku mógłby zostać znacząco skrócony poprzez wykorzystanie analizy klinicznej Europejskiej Agencji Leków, ograniczając tym samym krajową ocenę technologii medycznych do analizy ekonomicznej oraz wpływu na budżet. Dodatkowo rekomendujemy istniejące algorytmy oceny leków zaproponowane przez ekspertów towarzystw naukowych PTOK i PTO. Gorąco popieramy wprowadzenie „compassionate use”, by ułatwić ciężko chorym dostęp do nowych opcji leczenia. Rozwiązania wymaga również kwestia kontynuacji leczenia pacjentów po zakończeniu badania klinicznego oraz przy zmieniających się warunkach programów lekowych. Uważamy ponadto, że należy odejść od konieczności spełnienia kryterium trzykrotności PKB w stosunku do chorób rzadkich, ultrarzadkich i specyficznych oraz precyzyjnie zdefiniować te pojęcia. Niezbędne jest także wypracowanie prostego finansowania wczesnego dostępu w postaci wyodrębnionego budżetu oraz poszerzenie zakresu podmiotów upoważnionych do wnioskowania o stworzenie programu lekowego dla wskazań pozarejestracyjnych. W celu uzyskania niższych cen oraz racjonalizacji wydatków z budżetu państwa zaleca się centralny zakup wysokokosztowych leków onkologicznych.

4. Uwzględnienie perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej. Decyzje podejmowane przez resort zdrowia dotyczące tego, które technologie są refundowane, a które nie, powinny być oparte na efektywności definiowanej jako największa korzyść dla pacjenta w ramach dostępnych zasobów. To z kolei wymaga zaangażowania pacjentów i ich przedstawicieli w decyzje związane z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej, w tym w proces oceny technologii medycznych. Niezbędne są inwestycje w edukację przedstawicieli pacjentów w zakresie badań klinicznych, procedur rejestracji i refundacji nowych leków oraz analiz farmakoekonomicznych, tak aby mogli oni w sposób w pełni świadomy reprezentować perspektywę pacjentów w tych decyzjach.

5. Poprawę dostępu pacjentów do badań klinicznych. Badania kliniczne stanowią często jedyną szansę dla pacjentów na dostęp do leku mogącego zapewnić poprawę stanu zdrowia. Dlatego też apelujemy o zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju badań klinicznych w Polsce i wspieranie działań środowiska lekarzy i pacjentów w tym zakresie.

Ze względu na starzenie się społeczeństwa, zapotrzebowanie na opiekę onkologiczną w kolejnych latach będzie wzrastać. Uważamy, że wdrożenie naszych rekomendacji pozwoli na optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów z korzyścią dla pacjentów i przy jednoczesnym zachowaniu stabilności systemu opieki zdrowotnej.

Aktualności

Image
RAPORT Z PROJEKTU „Standardy obsługi pacjentów w ramach leczenia raka piersi”
23 lipiec 2021
Podsumowanie prac prowadzonych w Centrum Chorób Piersi Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, opracowany metodologicznie przez firmę Proqual, we współpracy z Polskim Towarzystwem Onkologicznym, ze środków finansowych All.Can Polska.
czytaj więcej »
Kontakt
W razie pytań dotyczących All.Can prosimy kontaktować się z biurem prasowym All.Can pod adresem allcan@expertpr.pl lub wypełnić formularz kontaktowy poniżej.
Pola ze znakiem * są obowiązkowe
Imię i nazwisko *
Email *
Wiadomość *