O inicjatywie

All.Can to międzynarodowa inicjatywa powstała w 2016 roku, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz decydentów politycznych na konieczność poprawy efektywności i stabilności opieki onkologicznej oraz sytuacji pacjentów poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych.

Nadrzędne cele projektu:

  • Zidentyfikowanie problemów w opiece onkologicznej w poszczególnych krajach europejskich
  • Przeanalizowanie wpływu nieefektywnych praktyk na budżet
  • Zaproponowanie nowych działań w celu efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów
  • Zapewnienie stabilnej i efektywnej opieki zdrowotnej poprzez zaangażowanie decydentów politycznych
Inicjatywa All.Can w Polsce to wspólny wysiłek specjalistów onkologów, ekspertów oraz przedstawicieli pacjentów i przemysłu farmaceutycznego, którego pierwszymi rezultatami są publikacja raportu "All.Can: poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski" oraz skierowanie petycji do decydentów politycznych. Kolejne działania skupią się przede wszystkim na promocji rekomendacji poprzez udział w głównych wydarzeniach poświęconych opiece onkologicznej oraz zaangażowaniu decydentów politycznych w dialog na temat koniecznych reform. Inicjatywa All.Can powstaje w Polsce przy wsparciu finansowym firm Bristol-Myers Squibb(sponsor główny), Amgen, MSD, Novartis, Roche, Pfizer, Janssen-Cilag. Prowadzeniem Sekretariatu zajmuje się firma ExpertPR Consultancy.
 

Rekomendacje

Efektywniejsza alokacja dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną
Weryfikacja koszyka świadczeń gwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia
Inwestowanie w poprawę jakości i zakresu gromadzonych danych oraz stworzenie mechanizmu systemowego monitorowania kosztów leczenia w stosunku do skuteczności
Wprowadzenie kontroli jakości jako podstawy oceny oddziałów onkologicznych
„Należałoby zacząć od weryfikacji koszyka świadczeń gwarantowanych, bo niewątpliwie wiele świadczeń można by z niego usunąć”
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Składowskiej-Curie
„Należy dążyć do uporządkowania całego systemu walki z rakiem w Polsce we wszystkich jej obszarach: medycznym, społecznym, edukacyjnym i finansowym. W tym celu konieczne jest przyspieszenie prac nad wdrażaniem "Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024" - polskiego Cancer Planu, który zawiera te wszystkie elementy"
– prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, koordynator wdrażania Strategii Walki z Rakiem 2015-2024
Zwiększenie roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych
Podnoszenie poziomu wiedzy o czynnikach ryzyka zachorowania na nowotwory oraz o działaniach i zachowaniach mogących wpłynąć na jego zmniejszenie
Poprawa wskaźnika częstości wykonywania badań przesiewowych poprzez przywrócenie zaproszeń i skuteczne kampanie informacyjne z udziałem organizacji pacjenckich
Zwiększenie zaangażowania lekarzy POZ w profilaktykę pierwotną i wtórną nowotworów
„Wiele nowotworów nie musiałoby być śmiertelnym zagrożeniem, gdyby były wcześnie zdiagnozowane i leczone. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa i dostęp do badań przesiewowych o wysokiej jakości”
prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, Kierownik Zakładu Teleradioterapii w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi, Kierownik Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii UM w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Zapewnienie szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych
Wykorzystanie refundacji warunkowej w odniesieniu do wybranych, szczególnie wartościowych terapii popartych badaniami klinicznymi
Wykorzystanie przy ocenie technologii medycznych analizy klinicznej Europejskiej Agencji Leków (EMA), ograniczając tym samym ocenę krajową do analizy ekonomicznej oraz wpływu na budżet płatnika
Wprowadzenie systemu compassionate use
Rozwiązanie kwestii zaopatrywania pacjentów w okresie przejściowym
Odejście od konieczności spełnienia kryterium trzykrotności PKB w stosunku do chorób rzadkich, ultrarzadkich i specyficznych oraz precyzyjne zdefiniowanie wymienionych pojęć
Wypracowanie formuły finansowania wczesnego dostępu w postaci na przykład wyodrębnionego budżetu w planie finansowym płatnika
Poddanie szczegółowej analizie algorytmów oceny wartości dodanej nowych leków (na wzór algorytmu PTO i PTOK) z intencją wdrożenia do praktyki
Poszerzenia zakresu podmiotów upoważnionych do wnioskowania o stworzenie programu lekowego o towarzystwa naukowe, konsultanta krajowego oraz Prezesa AOTMiT
Rozważenie możliwości centralnego zakupu wysokokosztowych leków onkologicznych
„To, co wydaje się być droższe dla budżetu, należy analizować biorąc pod uwagę koszty pośrednie. Ostatecznie może się okazać, że droższe rozwiązanie w przyszłości może przynieść o wiele więcej korzyści i być bardziej opłacalnym“
Ewelina Szmytke, członek Zarządu Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca
„Stosowanie progu efektywności kosztowej w odniesieniu do szeroko rozumianych wskazań rzadkich jest nieuzasadnione. Potrzebna jest nie tylko zmiana i doprecyzowanie przepisów w tej materii, ale również ich egzekwowanie”
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego
Uwzględnienie perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej
Zapewnienie udziału przedstawicieli pacjentów w gremiach decyzyjnych
Inwestycje w edukację przedstawicieli pacjentów w zakresie badań klinicznych, procedur rejestracji i refundacji nowych leków oraz analiz farmakoekonomicznych w celu świadomego reprezentowania perspektywy pacjentów w decyzjach
„Jeśli chcemy, by prawodawstwo i praktyka odzwierciedlały prawdziwe potrzeby pacjentów, musimy proaktywnie zaangażować organizacje pacjenckie w proces decyzyjny”
Elżbieta Kozik, Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny
Poprawa dostępu pacjentów do badań klinicznych
Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju badań klinicznych w Polsce
Stworzenie krajowego portalu informacyjnego dotyczącego badań klinicznych („Interaktywna Baza Badań Klinicznych”)
Aktywne rozpowszechnianie wiedzy na temat platformy wśród pacjentów
„Badania kliniczne są często nie ostatnią szansą pacjenta na przedłużenie życia, ale zalecaną lub jedyną możliwą”
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
„Pacjenci chcą mieć dostęp do informacji o prowadzonych badaniach klinicznych, ale często nie wiedzą, gdzie ich szukać. Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie krajowego portalu zawierającego kompletne i aktualne informacje”
Kamil Dolecki, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA“

Członkowie

Członkowie grupy sterującej All.Can

Prof. dr hab. n. med.
Jacek Fijuth
Kierownik Zakładu Teleradioterapii w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi, Kierownik Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii UM w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Prof. dr hab. n. med.
Jacek Jassem
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, koordynator wdrażania Strategii Walki z Rakiem 2015-2024
Prof. dr hab. n. med.
Maciej Krzakowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Konsultant Krajowy ds. Onkologii Klinicznej
Prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Nowecki
Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Prof. dr hab. n. med.
Rodryg Ramlau
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca
Prof. dr hab. n. med.
Piotr Rutkowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Past Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Składowski
Dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach, Kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
Prof. dr hab. n. med.
Piotr Wysocki
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
dr hab. n. med.
Adam Maciejczyk
Dyrektor Naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych
Joanna
Rokoszewska-Łojko
Fundacja Rak’n’roll Wygraj Życie
Anna
Kupiecka
Prezes Fundacji Onkocafe – Razem lepiej
Anna
Nowakowska
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Walki z Nowotworami Sanitas
Beata
Ambroziewicz
Członek Zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
Prof. dr hab. n.med. dr h.c.
Piotr Radziszewski
Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem WUM, Prezes Stowarzyszenia Urologii Akademickiej i Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
Dr Agnieszka
Sznyk
Prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju
Dr hab. n. med.
Joanna Didkowska
Członek zespołu Krajowego Rejestru Nowotworów
Dr n. med.
Urszula Wojciechowska
Członek zespołu Krajowego Rejestru Nowotworów
Dr Małgorzata
Gałązka-Sobotka
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego
Szymon
Chrostowski
Przewodniczący Polskiej Grupy Sterującej All.Can
Kamil
Dolecki
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA“
Elzbieta
Kozik
Prezes Zarządu Polskich Amazonek - Ruchu Społecznego, członek Rady Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem
Elżbieta
Majewska
Skarbnik Zarządu Polskich Amazonek – Ruchu Społecznego
Barbara
Pepke
Prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei”
Ewelina
Szmytke
Członek Zarządu Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca
Magdalena
Zmysłowska
Doradca Zarządu i rzeczniczka prasowa Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem
Małgorzata
Dziak-Masny
Przedstawicielka „Akademii Czerniaka”
Elżbieta
Łapot
Market Access Manager Oncology, Bristol-Myers Squibb
dr n. med.
Beata Jagielska
Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenia
prof. dr hab. n. med.
Joanna Chorostowska-Wynimko
Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuca w Warszawie

Członkowie wspierający

Grzegorz
Byszewski
Roche
Anna
Szopa
Janssen Cilag
Andrzej
Dziukała
Janssen Cilag
Sylwia
Jaczyńska-Kolasza
Amgen
Małgorzata
Stelmach
MSD
Jacek
Graliński
Amgen
Aneta
Poznańska
Novartis
Aldona
Zygmunt
Pfizer
Sekretariat
ExpertPR Consultancy

Raporty

1. Raport All.Can Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w Polsce 2017 - 2019

W marcu 2017 roku został opublikowany Raport „All.Can: popra­wa efektywności i stabilności opieki onkologicznej – rekomen­dacje dla Polski”. Rekomendacje przedstawione w raporcie, będące wyrazem konsensusu wchodzących w skład polskiej Grupy Sterującej All.Can ekspertów z zakresu onkologii i zdrowia publicznego, reprezentantów organizacji pacjenckich oraz przemysłu, wskazywały na obszary wymagające szczególnego uwzględnienia w pracach zmierzających do poprawy efektywności opieki onkologicznej w Polsce.

Po upływie ponad 2 lat od powstania Raportu, Grupa Sterująca All.Can dokonała analizy zmian w zakresie opieki onkologicznej wskazując zarówno na osiągnięcia, jak i niezaspokojone potrzeby i wyzwania, które wymagają zmian organizacyjnych i systemowych. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]

2. Raport „All.Can: poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej – rekomendacje dla Polski”.

Celem publikacji jest analiza stanu polskiej onkologii na tle wybranych krajów europejskich oraz zaproponowanie rekomendacji zmierzających do zwiększenia efektywności i stabilności opieki onkologicznej w Polsce. Rekomendacje są wyrazem konsensusu ekspertów z zakresu onkologii i zdrowia publicznego, reprezentantów organizacji pacjenckich oraz przemysłu, którzy wchodzą w skład polskiej Grupy Sterującej All.Can. Myślą przewodnią raportu jest potrzeba bardziej efektywnego gospodarowania budżetem poprzez odpowiednią alokację środków na opiekę onkologiczną. Wierzymy, że poprzez działania zaproponowane w raporcie można poprawić sytuację pacjentów w ramach dostępnych zasobów. Należy jednak zaznaczyć, że w dłuższej perspektywie osiągnięcie zakładanych wskaźników efektywności będzie wymagało zwiększenia nakładów oraz zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych.
Petycja

28.02.2017r.

PETYCJA W SPRAWIE PODJĘCIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI I STABILNOŚCI OPIEKI ONKOLOGICZNEJ W POLSCE

Kierowana do:
Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Zdrowia, Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Komisji Zdrowia Sejmu, Komisji Zdrowia Senatu

W imieniu specjalistów onkologów, ekspertów oraz – przede wszystkim – przedstawicieli pacjentów, zebranych w polskiej Grupie Sterującej powstałej w ramach międzynarodowego projektu „All.Can”, zwracam się o podjęcie działań mających na celu poprawę efektywności i stabilności opieki onkologicznej w Polsce. Wiele z naszych postulatów zostało również zawartych w kompleksowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024, która wskazuje kluczowe kierunki zmian i wymaga wdrożenia przez decydentów odpowiedzialnych za kształt ochrony zdrowia w naszym kraju.

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce po chorobach układu sercowo-naczyniowego, powodując około 95 tys. zgonów rocznie. Zgodnie z Europejską Kartą Praw Pacjenta Onkologicznego, wszystkim obywatelom europejskim przysługuje prawo do optymalnego i niezwłocznego dostępu do stosownej opieki specjalistycznej opartej na badaniach i innowacji. Tymczasem praktyka pokazuje, że w Polsce dostęp pacjentów do innowacyjnych metod leczenia w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej jest bardzo ograniczony.

Wierzymy, że poprzez zaproponowane poniżej działania można poprawić sytuację pacjentów w ramach dostępnych środków. Należy jednak zaznaczyć, że w dłuższej perspektywie osiągnięcie wskaźników efektywności, do których dążymy, będzie wymagało zwiększenia nakładów oraz zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych.

Na podstawie rekomendacji opracowanych w ramach projektu „All.Can” zwracamy się o:

1. Efektywniejszą alokację dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną. Za priorytet uważamy weryfikację koszyka świadczeń gwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz wprowadzenie kontroli jakości jako podstawy oceny oddziałów onkologicznych. Równie istotna jest kwesta inwestycji w poprawę jakości i zakresu gromadzonych danych oraz stworzenie mechanizmu systemowego monitorowania kosztów leczenia w stosunku do skuteczności.

2. Zwiększenie roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych. Wiele nowotworów nie musiałoby być śmiertelnym zagrożeniem, gdyby były wcześnie zdiagnozowane i leczone. Ważną rolę powinna odgrywać edukacja społeczeństwa na temat zmniejszania ryzyka zachorowania na nowotwory, powrót do zaproszeń na badania przesiewowe w kierunku raka piersi i raka szyjki macicy, a także kampanie informacyjne z udziałem organizacji pacjenckich. Istotną rolę w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej mają do odegrania lekarze POZ.

3. Zapewnienie szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych. Uważamy, że dostęp do innowacji mógłby zostać przyspieszony poprzez wykorzystanie refundacji warunkowej w odniesieniu do wybranych terapii. Czas od rejestracji do refundacji leku mógłby zostać znacząco skrócony poprzez wykorzystanie analizy klinicznej Europejskiej Agencji Leków, ograniczając tym samym krajową ocenę technologii medycznych do analizy ekonomicznej oraz wpływu na budżet. Dodatkowo rekomendujemy istniejące algorytmy oceny leków zaproponowane przez ekspertów towarzystw naukowych PTOK i PTO. Gorąco popieramy wprowadzenie „compassionate use”, by ułatwić ciężko chorym dostęp do nowych opcji leczenia. Rozwiązania wymaga również kwestia kontynuacji leczenia pacjentów po zakończeniu badania klinicznego oraz przy zmieniających się warunkach programów lekowych. Uważamy ponadto, że należy odejść od konieczności spełnienia kryterium trzykrotności PKB w stosunku do chorób rzadkich, ultrarzadkich i specyficznych oraz precyzyjnie zdefiniować te pojęcia. Niezbędne jest także wypracowanie prostego finansowania wczesnego dostępu w postaci wyodrębnionego budżetu oraz poszerzenie zakresu podmiotów upoważnionych do wnioskowania o stworzenie programu lekowego dla wskazań pozarejestracyjnych. W celu uzyskania niższych cen oraz racjonalizacji wydatków z budżetu państwa zaleca się centralny zakup wysokokosztowych leków onkologicznych.

4. Uwzględnienie perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej. Decyzje podejmowane przez resort zdrowia dotyczące tego, które technologie są refundowane, a które nie, powinny być oparte na efektywności definiowanej jako największa korzyść dla pacjenta w ramach dostępnych zasobów. To z kolei wymaga zaangażowania pacjentów i ich przedstawicieli w decyzje związane z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej, w tym w proces oceny technologii medycznych. Niezbędne są inwestycje w edukację przedstawicieli pacjentów w zakresie badań klinicznych, procedur rejestracji i refundacji nowych leków oraz analiz farmakoekonomicznych, tak aby mogli oni w sposób w pełni świadomy reprezentować perspektywę pacjentów w tych decyzjach.

5. Poprawę dostępu pacjentów do badań klinicznych. Badania kliniczne stanowią często jedyną szansę dla pacjentów na dostęp do leku mogącego zapewnić poprawę stanu zdrowia. Dlatego też apelujemy o zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju badań klinicznych w Polsce i wspieranie działań środowiska lekarzy i pacjentów w tym zakresie.

Ze względu na starzenie się społeczeństwa, zapotrzebowanie na opiekę onkologiczną w kolejnych latach będzie wzrastać. Uważamy, że wdrożenie naszych rekomendacji pozwoli na optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów z korzyścią dla pacjentów i przy jednoczesnym zachowaniu stabilności systemu opieki zdrowotnej.

Aktualności

Image
Raport All.Can Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w Polsce 2017 - 2019
30 Wrzesień 2019
W marcu 2017 roku został opublikowany Raport „All.Can: popra­wa efektywności i stabilności opieki onkologicznej – rekomen­dacje dla Polski”.
czytaj więcej »
Image
All.Can Polska na konferencji Cancer Prevention 2020
18 Wrzesień 2019
18 września 2019 roku przedstawiciele All.Can Polska uczestniczyli w organizowanej przez Agencję Badań Medycznych konferencji Cancer Prevention 2020
czytaj więcej »
Kontakt
W razie pytań dotyczących All.Can prosimy kontaktować się z biurem prasowym All.Can pod adresem allcan@expertpr.pl lub wypełnić formularz kontaktowy poniżej.
Pola ze znakiem * są obowiązkowe
Imię i nazwisko *
Email *
Wiadomość *