Article Image

Razem dla pacjentów onkologicznych – o projekcie All.Can

Projekt All.Can to inicjatywa, która powstała w celu zdefiniowania lepszego i trwałego rozwiązania dla systemu opieki zdrowotnej przy jednoczesnej poprawie wyników leczenia pacjentów oraz wypracowania rekomendacji politycznych dla rządu i instytucji Europejskich. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i w wybranych krajach członkowskich (Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Szwecja, Dania, Holandia i Włochy). W każdym z krajów uczestniczących w projekcie powołana została tzw. Grupa Sterująca, w której skład wchodzą czołowi przedstawiciele środowisk onkologicznych – stowarzyszenia pacjenckie, eksperci, onkolodzy, reprezentanci przemysłu farmaceutycznego oraz decydenci. Do kluczowych zadań Członków Grupy Sterującej należy wypracowanie krajowych rekomendacji zmierzających do poprawy efektywności i stabilności opieki onkologicznej, dostosowanych do lokalnych warunków, które przyniosą największe korzyści dla pacjentów. Jest to szczególnie ważne, nie tylko z perspektywy Europy, ale również naszego kraju, gdzie choroby nowotworowe stanowią jedną z głównych przyczyn umieralności społeczeństwa. Jednocześnie generują stale rosnące koszty i obciążenie, nie tylko w ujęciu indywidualnym, ale również społecznym i ekonomicznym.

Zgodnie z Europejską Kartą Praw Pacjenta Onkologicznego, wszystkim obywatelom europejskim przysługuje prawo do optymalnego i niezwłocznego dostępu do stosownej opieki specjalistycznej opartej na badaniach i innowacji. Tymczasem praktyka pokazuje istotne nierówności w dostępie do właściwej opieki w zależności od krajowego systemu opieki onkologicznej. W Polsce dostęp pacjentów do innowacyjnych metod leczenia w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej jest bardzo ograniczony. Przyczynami takiego stanu rzeczy są długotrwała procedura refundacyjna oraz brak elastyczności w podejściu do problemu wczesnego dostępu do nowych technologii medycznych. Główny problem stanowią jednak niskie nakłady finansowe, zarówno na ochronę zdrowia, jak i na opiekę onkologiczną. W większości krajów Unii Europejskiej opieka zdrowotna stanowi drugi lub trzeci co do wielkości obszar wydatków rządowych. W Polsce natomiast opieka zdrowotna jest, na równi ze sprawami gospodarczymi, czwartym co do wielkości obszarem wydatków rządowych – po opiece społecznej, edukacji i usługach administracji ogólnej. Wydatki na opiekę zdrowotną, jakie ponosi rząd naszego kraju na jednego mieszkańca są równe 684 euro, tymczasem w Szwecji wydatki te wynoszą ponad 7 razy więcej niż w Polsce (4 966 euro).Z kolei wydatki rządowe przeznaczone na onkologię wynoszą jedynie 42 euro, to 2 razy mniej niż w Czechach (85 euro).

Polska nie jest jednak jedynym krajem, który zmaga się z problemami związanymi z opieką onkologiczną. Wśród państw, które również podjęły działania w ramach projektu All.Can są m.in. Niemcy, których priorytetem jest zapewnienie właściwej opieki coraz większej liczbie osób, które pokonały chorobę nowotworową oraz Wielka Brytania, potrzebująca zwiększenia wydajności i poprawy wyników leczenia.

W oparciu o wiedzę na temat sytuacji polskich pacjentów onkologicznych, podczas spotkania Polskiej Grupy Sterującej 19 października 2016 roku zostały określone pilne potrzeby w zakresie świadczenia opieki onkologicznej. Na tej podstawie wyszczególniono pięć priorytetowych obszarów, wymagających podjęcia działań, które poprawią sytuację pacjentów w ramach dostępnych środków. Rekomendacje dla Polski, opracowane w ramach projektu „All.Can”, dotyczą:

  • Efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną, w tym m.in. weryfikacji koszyka świadczeń gwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz inwestowania w poprawę jakości i zakresu gromadzonych danych,
  • Zwiększenia roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych poprzez m.in. kampanie społeczne i zwiększenie zaangażowania lekarzy POZ w profilaktykę pierwotną i wtórną nowotworów,
  • Zapewnienia szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych i usprawnienia leczenia w ramach compassionate use,
  • Uwzględnienia perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej,
  • Poprawy dostępu do badań klinicznych, w tym m.in. zapewnienia wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju badań klinicznych w Polsce i stworzenie krajowego portalu informacyjnego.

Projekt All.Can realizowany jest przy wsparciu firmy Bristol-Myers Squibb oraz Amgen, MSD, Roche, Novartis i Pfizer.