Article Image

Relacja z panelu "Alokacja środków finansowych - tyle samo pieniędzy, więcej innowacyjnych terapii"

19 czerwca w ramach Szczytu Zdrowie 2017 odbył się panel dyskusyjny „Alokacja środków finansowych – tyle samo pieniędzy, więcej nowoczesnych terapii”. Dyskusja prowadzona była przez Panią Renatę Furman w oparciu o rekomendacje inicjatywy All.Can. W panelu wzięli udział Krystyna Wechmann, Prezes Zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (PKPO), Beata Ambroziewicz, Wiceprezes Zarządu PKPO, dr hab.n.med Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, oraz prof. Krzysztof Składowski, Dyrektor Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej w Gliwicach.

Beata Ambroziewicz przedstawiła założenia projektu All.Can, członków oraz dotychczasowe osiągnięcia. Zwróciła uwagę, że istnieje wiele projektów na poziomie europejskim, które jest jednak trudno przenieść na poziom krajowy ze względu na specyfikę systemów zdrowia w różnych krajach. Inaczej jest w przypadku All.Can, gdzie wypracowano rekomendacje zarówno na poziomie europejskim, jak i te specyficzne dla Polski.

Prof. Krzysztof Składowski podkreślił, że efektywniejsza alokacja środków jest potrzebna w celu poprawy sytuacji pacjentów, choć w dłuższej perspektywie może nie być wystarczającym rozwiązaniem, ponieważ środków na opiekę onkologiczną jest po prostu za mało. Zauważył on, że nakłady na onkologię w Polsce są dużo niższe niż w pozostałych krajach, które przystąpiły do projektu All.Can. Podobny do Polski kraj pod względem rozwoju – Czechy – przeznacza na onkologię dwa razy więcej, a Francja czy Wielka Brytania przeznaczają nawet cztery razy więcej. Profesor wyjaśnił też, że wskaźniki przeżywalności w Polsce polepszają się dzięki dostępowi do pewnych innowacyjnych metod leczenia, ale ciągle pozostają poniżej średniej europejskiej. Zdaniem profesora, obok efektywnej alokacji niezbędna jest również zmiana w edukacji onkologicznej oraz kształceniu medycznym. Lepsza alokacja ma służyć poprawie dostępu do innowacyjnych technologii medycznych. Przede wszystkim należy zrewidować koszyk świadczeń gwarantowanych, wprowadzić kompleksowe podejście do leczenia skojarzonego oraz compassionate use. Zgodnie z odpowiedzią Ministra Zdrowia na petycję All.Can, trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem tego rozwiązania. Należy też skrócić czas od rejestracji do refundacji leku poprzez wykorzystanie analizy klinicznej EMA przy ocenie technologii medycznych oraz rozważyć możliwość centralnego zakupu wysokokosztowych leków.

Dr hab. med. Adam Maciejczyk przedstawił dane z raportu All.Can dotyczące finansowania opieki zdrowotnej i onkologii oraz obciążenia chorobami. Nowotwory są chorobą przewlekłą o największym obciążeniu i odpowiadają za 17,5% całościowego obciążenia chorobami w Polsce. Z kolei wydatki na opiekę onkologiczną w stosunku do obciążenia chorobą dla czterech głównych typów nowotworów są w Polsce zdecydowanie poniżej średniej europejskiej. Dyrektor Maciejczyk przedstawił również założenia projektu oceny kosztów bezpośrednich i pośrednich wynikających z leczenia nowotworów w województwie dolnośląskim. Celem projektu jest przeanalizowanie kosztów w onkologii, dzieląc je na koszty bezpośrednie oraz pośrednie, w celu wypracowania odpowiedzialnego oraz racjonalnego sposobu wydatkowania na opiekę onkologiczną. Wyjaśnił on, że na terenie Dolnego Śląska jest wiele ośrodków, które realizują świadczenia z zakresu leczenia onkologicznego, ale tylko wycinkowo, gdyż tak naprawdę większość istotniejszych zabiegów odbywa się w głównym centrum we Wrocławiu. Takie rozdrobnienie ośrodków powoduje wiele negatywnych zjawisk i sprawia, że pacjenci nie wiedzą gdzie się leczyć, jakie centrum wybrać. Decentralizacja ośrodków powinna się odbywać jedynie do pewnego poziomu odległości dla pacjenta. Dlatego też prof. Maciejczyk zaproponował stworzenie modelu sieci onkologicznej, której celem byłoby skoordynowanie opieki nad pacjentem onkologicznym oraz bardziej racjonalne wydawanie pieniędzy na wykrywanie i leczenie schorzeń onkologicznych. Publikacja wyników projektu planowana jest na pierwszy kwartał 2018 roku.

Krystyna Wechmann zwróciła uwagę na profilaktykę, kompleksowość leczenia, rehabilitację, aktywizację zawodową oraz koszty ekonomiczne choroby nowotworowej. Zapewniła też, że Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych będzie kontynuować współpracę ze środowiskiem w ramach projektu All.Can i wskazała na potrzebę konsolidacji organizacji pacjenckich wokół kluczowych rekomendacji.

Podsumowując dyskusję, Beata Ambroziewicz przypomniała, że zarówno dla pacjentów, jak i środowiska medycznego liczy się przede wszystkim dostępność, jakość i kompleksowość. Komentując plany współpracy z Ministerstwem Zdrowia, zauważyła, że rekomendacje All.Can zostały przedstawione Ministerstwu zarówno w formie raportu, jak i petycji. Rekomendacje proponują szereg mechanizmów zmierzających do poprawy sytuacji pacjentów onkologicznych w ramach zasobów, którymi dysponujemy, a przy tym pokazują konieczność zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną w dłuższej perspektywie. Kluczowym etapem będzie pokazanie rekomendacji w oparciu o konkretne dane, zaczynając od województwa dolnośląskiego.

W związku z  nieobecnością  przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia podczas panelu dyskusyjnego, członkowie Grupy Sterującej liczą na spotkanie w najbliższym czasie z przedstawicielami Ministerstwa w celu prowadzenia konstruktywnego dialogu na temat możliwości wprowadzania w życie rekomendacji All.Can, a także założeń projektu pilotażowego w województwie dolnośląskim.