O inicjatywie

All.Can to międzynarodowa inicjatywa powstała w 2016 roku, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz decydentów politycznych na konieczność poprawy efektywności i stabilności opieki onkologicznej oraz sytuacji pacjentów poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych.

Nadrzędne cele projektu:

  • Zidentyfikowanie problemów w opiece onkologicznej w poszczególnych krajach europejskich
  • Przeanalizowanie wpływu nieefektywnych praktyk na budżet
  • Zaproponowanie nowych działań w celu efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów
  • Zapewnienie stabilnej i efektywnej opieki zdrowotnej poprzez zaangażowanie decydentów politycznych
Inicjatywa All.Can w Polsce to wspólny wysiłek specjalistów onkologów, ekspertów oraz przedstawicieli pacjentów i przemysłu farmaceutycznego, którego pierwszymi rezultatami są publikacja raportu "All.Can: poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski" oraz skierowanie petycji do decydentów politycznych. Kolejne działania skupią się przede wszystkim na promocji rekomendacji poprzez udział w głównych wydarzeniach poświęconych opiece onkologicznej oraz zaangażowaniu decydentów politycznych w dialog na temat koniecznych reform. Inicjatywa All.Can powstaje w Polsce przy wsparciu finansowym firm Bristol Myers Squibb (sponsor główny) oraz Amgen, Janssen-Cilag. Prowadzeniem Sekretariatu zajmuje się firma ExpertPR Consultancy.

Zapoznaj się z Regulaminem All.Can Polska

http://all-can.pl/regulamin/

 

Rekomendacje

Efektywniejsza alokacja dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną
Weryfikacja koszyka świadczeń gwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia
Inwestowanie w poprawę jakości i zakresu gromadzonych danych oraz stworzenie mechanizmu systemowego monitorowania kosztów leczenia w stosunku do skuteczności
Wprowadzenie kontroli jakości jako podstawy oceny oddziałów onkologicznych
„Należałoby zacząć od weryfikacji koszyka świadczeń gwarantowanych, bo niewątpliwie wiele świadczeń można by z niego usunąć”
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Składowskiej-Curie
„Należy dążyć do uporządkowania całego systemu walki z rakiem w Polsce we wszystkich jej obszarach: medycznym, społecznym, edukacyjnym i finansowym. W tym celu konieczne jest przyspieszenie prac nad wdrażaniem "Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024" - polskiego Cancer Planu, który zawiera te wszystkie elementy"
– prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, koordynator wdrażania Strategii Walki z Rakiem 2015-2024
Zwiększenie roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych
Podnoszenie poziomu wiedzy o czynnikach ryzyka zachorowania na nowotwory oraz o działaniach i zachowaniach mogących wpłynąć na jego zmniejszenie
Poprawa wskaźnika częstości wykonywania badań przesiewowych poprzez przywrócenie zaproszeń i skuteczne kampanie informacyjne z udziałem organizacji pacjenckich
Zwiększenie zaangażowania lekarzy POZ w profilaktykę pierwotną i wtórną nowotworów
„Wiele nowotworów nie musiałoby być śmiertelnym zagrożeniem, gdyby były wcześnie zdiagnozowane i leczone. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa i dostęp do badań przesiewowych o wysokiej jakości”
prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, Kierownik Zakładu Teleradioterapii w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi, Kierownik Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii UM w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Zapewnienie szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych
Wykorzystanie refundacji warunkowej w odniesieniu do wybranych, szczególnie wartościowych terapii popartych badaniami klinicznymi
Wykorzystanie przy ocenie technologii medycznych analizy klinicznej Europejskiej Agencji Leków (EMA), ograniczając tym samym ocenę krajową do analizy ekonomicznej oraz wpływu na budżet płatnika
Wprowadzenie systemu compassionate use
Rozwiązanie kwestii zaopatrywania pacjentów w okresie przejściowym
Odejście od konieczności spełnienia kryterium trzykrotności PKB w stosunku do chorób rzadkich, ultrarzadkich i specyficznych oraz precyzyjne zdefiniowanie wymienionych pojęć
Wypracowanie formuły finansowania wczesnego dostępu w postaci na przykład wyodrębnionego budżetu w planie finansowym płatnika
Poddanie szczegółowej analizie algorytmów oceny wartości dodanej nowych leków (na wzór algorytmu PTO i PTOK) z intencją wdrożenia do praktyki
Poszerzenia zakresu podmiotów upoważnionych do wnioskowania o stworzenie programu lekowego o towarzystwa naukowe, konsultanta krajowego oraz Prezesa AOTMiT
Rozważenie możliwości centralnego zakupu wysokokosztowych leków onkologicznych
„To, co wydaje się być droższe dla budżetu, należy analizować biorąc pod uwagę koszty pośrednie. Ostatecznie może się okazać, że droższe rozwiązanie w przyszłości może przynieść o wiele więcej korzyści i być bardziej opłacalnym“
Ewelina Szmytke, członek Zarządu Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca
„Stosowanie progu efektywności kosztowej w odniesieniu do szeroko rozumianych wskazań rzadkich jest nieuzasadnione. Potrzebna jest nie tylko zmiana i doprecyzowanie przepisów w tej materii, ale również ich egzekwowanie”
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego
Uwzględnienie perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej
Zapewnienie udziału przedstawicieli pacjentów w gremiach decyzyjnych
Inwestycje w edukację przedstawicieli pacjentów w zakresie badań klinicznych, procedur rejestracji i refundacji nowych leków oraz analiz farmakoekonomicznych w celu świadomego reprezentowania perspektywy pacjentów w decyzjach
„Jeśli chcemy, by prawodawstwo i praktyka odzwierciedlały prawdziwe potrzeby pacjentów, musimy proaktywnie zaangażować organizacje pacjenckie w proces decyzyjny”
Elżbieta Kozik, Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny
Poprawa dostępu pacjentów do badań klinicznych
Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju badań klinicznych w Polsce
Stworzenie krajowego portalu informacyjnego dotyczącego badań klinicznych („Interaktywna Baza Badań Klinicznych”)
Aktywne rozpowszechnianie wiedzy na temat platformy wśród pacjentów
„Badania kliniczne są często nie ostatnią szansą pacjenta na przedłużenie życia, ale zalecaną lub jedyną możliwą”
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
„Pacjenci chcą mieć dostęp do informacji o prowadzonych badaniach klinicznych, ale często nie wiedzą, gdzie ich szukać. Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie krajowego portalu zawierającego kompletne i aktualne informacje”
Kamil Dolecki, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA“

Członkowie

Prezydium

Szymon
Chrostowski
Przewodniczący Prezydium Grupy Sterującej All.Can Polska, Prezes Zarządu Fundacja Wygrajmy Zdrowie
Prof. dr hab. n. med.
Maciej Krzakowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy, Konsultant Krajowy ds. Onkologii Klinicznej
Prof. dr hab. n. med.
Piotr Rutkowski
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, zastępca dyrektora NIO – PIB do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych
Elżbieta
Łapot
Bristol Myers Squibb
Jacek
Graliński
Amgen

Członkowie Grupy Sterującej All.Can

Dr n. farm. Krystyna
Chmal-Jagiełło.
Kierownik Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej.
Prof. dr hab. n. med.
Joanna Chorostowska-Wynimko
Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuca w Warszawie
Prof. dr hab. n. med.
Jacek Fijuth
Kierownik Zakładu Teleradioterapii w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi, Kierownik Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii UM w Łodzi, Przewodniczący zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
Prof. dr hab. n. med.
Jacek Jassem
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med
Anna Latos-Bieleńska
Konsultant Krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, Przewodnicząca Rady ds Chorób Rzadkich, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med.
Adam Maciejczyk
Przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Kierownik Kliniki Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Nowecki
Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy
Prof. dr hab. n.med. dr h.c.
Piotr Radziszewski
Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem WUM, Prezes Stowarzyszenia Urologii Akademickiej i Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
Prof. dr hab. n. med.
Rodryg Ramlau
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Składowski
Dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach, Kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii
Prof. dr hab. n. med.
Piotr Wysocki
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Dr hab. n. med.
Joanna Didkowska
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy
Dr n. med.
Beata Jagielska
Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenia
Dr n. med.
Urszula Wojciechowska
Zakład Epidemiologii i Prewencji Onkologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy
Kamil
Dolecki
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA“
Joanna
Konarzewska-Król
Dyrektor Fundacji Onkologicznej Nadzieja
Katarzyna
Lisowska
Liderka Stowarzyszenia chorych na nowotwory krwi i ich bliskich Hematoonkologiczni
Anna
Nowakowska
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Walki z Nowotworami Sanitas
Barbara
Pepke
Prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei”
Iga
Rawicka
Prezes Fundacji EuropaColon Polska
Łukasz
Rokicki
Prezes Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec
Ewelina
Szmytke
Indywidualny wolontariusz
Krystyna
Wechmann
Prezes Federacji Stowarzyszeń "Amazonki", Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
Anna
Zakrzewska
Przedstawicielka „Akademii Czerniaka”
Aleksandra
Wilk
Koordynator Sekcji Raka Płuca Fundacji TO SIĘ LECZY
Paweł
Zawadzki
Prezes Fundacji Onkologika
Magdalena
Zmysłowska
Doradca Zarządu i rzeczniczka prasowa Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem
dr n. o zdr.
Michał Chrobot
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Specjalista ds. kontraktowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych. Ekspert ochrony zdrowia, trener i wykładowca.
Profesor n. med. i n. o zdrowiu, dr. hab. n. ekon.
Marcin Czech
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownika Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
Dr Małgorzata
Gałązka-Sobotka
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego
Dr n. med.
Jakub Gierczyński
ekspert i wykładowca w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia, MBA Ochrona Zdrowia oraz Center of VBHC Uczelni Łazarskiego, Dyrektor firmy Doradztwo i ekspertyzy (Health and Disease Management Institute) oraz European Health Network
Mgr farmacji
Marek Jeziorski
specjalista ds. farmacji w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi
Mgr farmacji Elżbieta
Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Mgr farmacji
Piotr Steciwko

Główny Farmaceuta w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmunologii i Hematologii

Agnieszka
Sznyk PhD
Prezes Zarządu Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO

Członkowie Wspierający

Anna
Szopa
Janssen Cilag
Elżbieta
Łapot
Bristol Myers Squibb
sponsor główny
Jacek
Graliński
Amgen
Sekretariat
ExpertPR Consultancy

Raporty All.Can Polska

1. RAPORT „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2022”

„Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2022” jest zbiorem informacji o działaniach systemowych realizowanych w Polsce w obszarze onkologii w minionym roku. Są one wynikiem z jednej strony wdrażania długookresowych strategii, mających na celu poprawienie opieki (np. wdrażanie koncepcji Krajowej Sieci Onkologicznej), ale też poprawianiem funkcjonalność operacyjnej (np. wdrażania nowych technologii). All.Can będąc platformą dialogu, ma ambicje stymulowania do zmian, dostarczając ekspertyzę i doświadczenie reprezentowane przez grono zaangażowanych ekspertów. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]

2. RAPORT Z PROJEKTU „Standardy obsługi pacjentów w ramach leczenia raka piersi 2021”

Skoordynowana, kompleksowa opieka nad pacjentami z chorobami nowotworowymi staje się standardem w ochronie zdrowie. Skuteczne przeprowadzenie pacjenta po jego indywidualnej ścieżce, rozpoczynającej się od podejrzenia choroby aż po rehabilitację po zakończonym leczeniu, wymaga doskonałej organizacji pracy ośrodka onkologicznego. Choć istnieją ogólnodostępne wytyczne dotyczące organizacji procesów obsługi, diagnostyki i leczenia pacjenta w ramach skojarzonej terapii raka, to jednak nie są one uniwersalne. Każdy ośrodek ma inne uwarunkowania, choćby takie jak rozmieszczenie budynków, wykorzystywane systemy informatyczne, liczba pacjentów czy pracowników, a zatem powinien wypracować swoje własne procedury i standardy. Metody, jakimi warto się w tym celu posłużyć, przedstawia raport z projektu „Standardy obsługi pacjentów w ramach leczenia raka piersi”. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]

3. Raport „Optymalizacja modelu finansowania świadczeń diagnostyczno-leczniczych w leczeniu nowotworów w celu usprawnienia ścieżki pacjenta i maksymalizacji wyników leczenia raka płuca 2021”

W Polsce szacuje się, że prawie 50 procent pacjentów trafiła lub trafi na pierwsze wizyty do onkologa, chirurga onkologicznego lub radioterapeuty później niż powinna. Z tego powodu liczba zgonów z powodu chorób nowotworowych może wzrosnąć nawet o 20 proc. Rak płuca jest w Polsce najczęściej występującym nowotworem złośliwym i pierwszą przyczyną zgonów nowotworowych, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Tylko około 13,5 proc. polskich chorych na raka płuca przeżywa 5 lat od rozpoznania. W odpowiedzi na te wyzwania inicjatywa All.Can Polska przygotowała dokument zawierający szereg praktycznych wskazówek i konkretnych rekomendacji, jak tego dokonać, również w czasie pandemii COVID-19 – ekspertyzę pt.: „Optymalizacja modelu finansowania świadczeń diagnostyczno-leczniczych w leczeniu nowotworów w celu usprawnienia ścieżki pacjenta i maksymalizacji wyników leczenia raka płuca”. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]

4. Raport „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2020”

W roku 2019 Grupa Sterująca dokonała oceny zmian wskazanych w rekomendacjach, a wnioski przedstawione zostały w raporcie „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w Polsce 2017 – 2019”. Raport „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2020” jest kontynuacją ubiegłorocznej analizy i przedstawia listę zmian, jakie zaszły na przestrzeni roku, wskazując na osiągnięcia oraz wyzwania w zakresie sformułowanych rekomendacji All.Can. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]

5. Raport "Jak polscy pacjenci oceniają opiekę onkologiczną?" - Wyniki międzynarodowego badania ankietowego All.Can – odpowiedzi respondentów z Polski

Doświadczenia pacjentów onkologicznych są cennym źródłem informacji na temat funkcjonowania opieki nad chorymi. Perspektywa pacjentów pomaga zidentyfikować najpoważniejsze braki czy nieprawidłowości, a ich spostrzeżenia mogą być następnie w ukształtowaniu ulepszeń w sposobie świadczenia opieki. Dlatego w ramach międzynarodowej inicjatywy All.Can podjęta została decyzja o zrealizowaniu ankiety wśród byłych i obecnych pacjentów onkologicznych.

W ankiecie „Poprawa wyników leczenia dla pacjentów, ocena efektywności” wzięło udział prawie 4000 osób z 10 krajów (Australia, Belgia, Francja, Hiszpania, Kanada, Polska, Szwecja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy), w tym 1135 (29%) stanowili pacjenci z Polski. Czyni to niniejsze badanie jednym z największych międzynarodowych badań zaprojektowanych do poznania opinii pacjentów na temat jakości opieki onkologicznej. Prace w ramach badania rozpoczęły się 7 czerwca 2018 r. a skończyły w listopadzie 2018 roku.

Raport przygotowany na podstawie wyników uzyskanych od respondentów z Polski zawiera wnioski i rekomendacje przygotowane przez Grupę Sterującą All.Can Polska we współpracy z organizacjami pacjentów. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]

6. Raport All.Can Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w Polsce 2017 - 2019

W marcu 2017 roku został opublikowany Raport „All.Can: popra­wa efektywności i stabilności opieki onkologicznej – rekomen­dacje dla Polski”. Rekomendacje przedstawione w raporcie, będące wyrazem konsensusu wchodzących w skład polskiej Grupy Sterującej All.Can ekspertów z zakresu onkologii i zdrowia publicznego, reprezentantów organizacji pacjenckich oraz przemysłu, wskazywały na obszary wymagające szczególnego uwzględnienia w pracach zmierzających do poprawy efektywności opieki onkologicznej w Polsce.

Po upływie ponad 2 lat od powstania Raportu, Grupa Sterująca All.Can dokonała analizy zmian w zakresie opieki onkologicznej wskazując zarówno na osiągnięcia, jak i niezaspokojone potrzeby i wyzwania, które wymagają zmian organizacyjnych i systemowych. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]

5. Raport „Analiza i ocena czasu oraz cen (według cennika świadczeń NFZ) procesów diagnostyki i leczenia raka jajnika oraz raka płuca przed i po optymalizacji” Instytutu Innowo autorstwa prof. dr hab. Ewy Okoń –Horodyńskiej i dr inż. Tomasza Sierotowicza przygotowany został na zlecenie All.Can Polska.

Raport przedstawia analizę i ocenę czasu oraz cen ścieżki krytycznej procesów diagnostyki raka jajnika i raka płuca wg metodologii przygotowanej przez autorów oraz zawiera propozycje optymalizacji ww procesów. Dokument zawiera wnioski i rekomendacje autorów sformułowane na podstawie uzyskanych wyników analiz. Bazą danych do przeprowadzonych analiz i ocen były procesy diagnostyki i leczenia raka jajnika i raka płuca, przedstawione w rozdziale „Model diagnostyki i leczenia raka jajnika oraz raka płuca” opublikowanym w opracowaniu: „Optymalizacja w modelowaniu procesu diagnostyki i leczenia raka jajnika oraz raka płuca”, Instytut Innowacyjna Gospodarka, Warszawa, 2017, s.28-80 oraz bazy danych NFZ. [Kliknij w obrazek powyżej, żeby pobrać raport w PDF]

7. Raport „All.Can: poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej – rekomendacje dla Polski”.

Celem publikacji jest analiza stanu polskiej onkologii na tle wybranych krajów europejskich oraz zaproponowanie rekomendacji zmierzających do zwiększenia efektywności i stabilności opieki onkologicznej w Polsce. Rekomendacje są wyrazem konsensusu ekspertów z zakresu onkologii i zdrowia publicznego, reprezentantów organizacji pacjenckich oraz przemysłu, którzy wchodzą w skład polskiej Grupy Sterującej All.Can. Myślą przewodnią raportu jest potrzeba bardziej efektywnego gospodarowania budżetem poprzez odpowiednią alokację środków na opiekę onkologiczną. Wierzymy, że poprzez działania zaproponowane w raporcie można poprawić sytuację pacjentów w ramach dostępnych zasobów. Należy jednak zaznaczyć, że w dłuższej perspektywie osiągnięcie zakładanych wskaźników efektywności będzie wymagało zwiększenia nakładów oraz zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych.
Raporty All.Can International

Raport

All.Can Efficiency Metrics Study

Raport: The All.Can Efficiency Mertic Sstudy opublikowany w czerwcu 2022 roku przygotowany został przez Health Value Alliance we współpracy z Uniwesytetem w Southampton. Zawiera zestawienie możliwych do wykorzystania na poziomie narodowych i międzynarodowych wskaźników, które mogą być wykorzystane do oceny efektywności opieki onkologicznej. Raport ma na celu wsparcie działań zmierzających do ustanowienia i ujednolicenia standardów w zakresie efektywności opieki onkologicznej na całym świecie.

Cały raport po pobrania w wersji angielskiej: ->> Efficiency Metrics Study

Cały raport po pobrania w wersji polskiej: ->> Badanie efektywności opieki onkologicznej

Raport

All.Can at five years

Cały raport po pobrania: ->> Building efficiency in cancer care

Raport

Building efficiency in cancer care

Cały raport po pobrania: ->> Building efficiency in cancer care

Raport

Harnessing data for better cancer care

Cały raport po pobrania: ->> Raport Harnessing data for better cancer care

Raport All.Can at 4

Cały raport po pobrania: ->> Raport All.Can at 4

Raport All.Can at 3

Cały raport po pobrania: ->> Raport All.Can at 3

Raport All.Can at 2

Cały raport po pobrania: ->> Raport All.Can at 2

Aktualności

Image
Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2022
12 styczeń 2023
„Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2022” jest zbiorem informacji o działaniach systemowych realizowanych w Polsce w obszarze onkologii w minionym roku.
czytaj więcej »
Image
Relacja z dorocznego spotkania Grupy Sterującej All.Can Polska
12 styczeń 2023
Członkowie Grupy Sterującej All.Can Polska spotkali się 12 stycznia
czytaj więcej »
Kontakt
W razie pytań dotyczących All.Can prosimy kontaktować się z biurem prasowym All.Can pod adresem allcan@expertpr.pl lub wypełnić formularz kontaktowy poniżej.
Pola ze znakiem * są obowiązkowe
Imię i nazwisko *
Email *
Wiadomość *