Regulamin działania All.Can Polska

All.Can Polska

All.Can  Polska to inicjatywa będąca częścią międzynarodowej organizacji All.Can International, oparta o jej wzorzec (https://www.all-can.org), nakierowana na zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz polityków na konieczność poprawy opieki onkologicznej oraz sytuacji pacjentów w Polsce poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych. W Polsce ruch All.Can rozpoczął działanie w 2016 roku. Jest to koalicja, której członkowie szeroko reprezentują interesariuszy systemu ochrony zdrowia: klinicystów, przedstawicieli organizacji pacjentów, menedżerów ochrony zdrowia, naukowców,  przedstawicieli przemysłu.

Misja

All.Can Polska przyczynia się do poprawy efektywności opieki nad pacjentami onkologicznymi dzięki pozycji rzetelnego partnera wszystkich stron zaangażowanych w budowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Cele

 • Poprawa opieki nad pacjentami onkologicznymi w Polsce.
 • Podejmowanie działań i inicjatyw, które poprawiają jakość, dostępność, efektywności  jak i sposób organizacji opieki nad pacjentami onkologicznymi.
 • Podejmowanie tematyki odpowiedniego finansowania opieki nad pacjentami onkologicznymi.
 • Zapewnienie stabilnej i efektywnej opieki zdrowotnej poprzez zaangażowanie decydentów politycznych oraz organizacje pacjentów.

Członkostwo w  All.Can-Polska

Członkostwo w All.Can Polska jest otwarte dla wszystkich:

 1. 1. Organizacji pacjentów;
 2. 2. Specjalistów onkologów oraz innych specjalistów z dziedziny zdrowia legitymujących się odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym oraz organizacji ich zrzeszających;
 3. 3. Firm farmaceutycznych;

które utożsamiają się z misją i podzielają cele All.Can oraz są zainteresowane ich wspólnym realizowaniem, a także zgadzają się stosować do niniejszego Regulaminu. Członkiem All.Can może zostać także inny podmiot, który wystąpi z wnioskiem o członkostwo i  deklarujący wsparcie celów All.Can Polska oraz respektowanie Regulaminu, na mocy jednogłośnej decyzji Prezydium.

Wniosek o członkostwo kierowany jest do Sekretariatu All.Can Polska. Wniosek jest następnie przekazywany do Prezydium All.Can Polska. Prezydium dokonuje akceptacji wniosku poprzez podjęcie decyzji w terminie 30 dni od daty przekazania wniosku do rozpatrzenia przez Prezydium. Termin ten może zostać wydłużony decyzją Prezydium.

Członkostwo w All.Can Polska nie jest związane z jakimkolwiek wynagrodzeniem.

Rezygnacja jest możliwa w każdym momencie po skutecznym poinformowaniu Sekretariatu. Wykreślenie jest dokonywane niezwłocznie. O dokonanym wykreśleniu Sekretariat informuje wszystkich członków All.Can Polska.

Sposób zarządzania All.Can Polska

Organy All.Can Polska to Grupa Sterujaca, Grupa Wspierająca, Prezydium,

 

Grupa Sterująca

Grupa Sterująca All.Can Polska skupia wszystkich członków inicjatywy. Zadaniem Grupy Sterującej jest upowszechnianie idei All.Can Polska,  określanie strategii, działań operacyjnych, inicjowanie działań, opiniowanie dokumentów  wsparcie dla Prezydium All.Can Polska, akceptacja planów działań na dany rok (luty). Członkostwo w Grupie Sterującej opiera się na zasadzie pro bono. Grupa Sterująca spotyka się w miarę potrzeby dla skutecznej  realizacji  projektów. W grudniu każdego roku odbywa się  spotkanie podsumowujące kolejny okres działania.

Grupa Sterująca jest informowana na bieżąco o pracy i projektach poprzez comiesięczny  newsletter oraz bieżącą korespondencję mailową .

Grupa Wspierająca

Podmioty udzielające wsparcia finansowego – firmy farmaceutyczne i inne firmy działające w obszarze ochrony zdrowia – stanowią Grupę Wspierającą. Mają one status Członków Wspierających i uzyskują tytuł Sponsora. Zadaniem Grupy Wspierającej jest proponowanie i opiniowanie strategii oraz działań operacyjnych we współpracy z Grupą Sterującą i Prezydium All.Can Polska.

Sponsorem Głównym zostaje członek Grupy Wspierającej, który w danym roku przekaże największe wsparcie finansowe lub/i rzeczowego na cele All.Can Polska

Członkowie Grupy Wspierającej, którzy w danym roku nie udzielają wsparcia finansowego uzyskują tytuł Obserwatora.

Prezydium i reprezentacja

 1. 1. Prezydium All.Can Polska składa się minimum z jednego przedstawiciela: organizacji pacjentów, środowiska specjalistów i Grupy Wspierającej. Członkowie Prezydium będący osobami prawnymi wyznaczają swojego przedstawiciela do prac w Prezydium.
 2. 2. Członkowie Grupy Wspierającej w drodze konsensusu wyłaniają spośród organizacji pacjentów, będących członkami All.Can Polska, organizację mającą osobowość prawną, która uzyskuje status Operatora i która będzie uprawniona i zobowiązana do realizacji projektów zatwierdzonych przez Prezydium, a których beneficjentami mogą być wszyscy członkowie All.Can. Osoba reprezentująca Operatora staje się Przewodniczącym Prezydium. Status Operatora przyznawany jest na okres dwuletniej kadencji, przy czym jedna organizacja może pełnić funkcję Operatora przez maksymalnie dwie następujące po sobie kadencje. Ponowne uzyskanie statusu Operatora po upływie dwóch kolejnych kadencji będzie możliwe dopiero po co najmniej dwuletnim okresie karencji.
 3. 3. Przewodniczący Prezydium wraz z Grupą Wspierająca wskazują pozostałych członków  Kadencja Przewodniczącego Prezydium All.Can Polska może trwać nie dłużej niż kadencja Operatora, którego reprezentuje.
 4. 4. Prezydium przygotowuje plany działań na rozpoczynający się rok (styczeń) oraz sprawozdania za rok mijający (grudzień). Prezydium prowadzi komunikację z członkami All.Can Polska, przynajmniej raz na rok organizuje spotkanie z Grupą Sterującą. Spotkania mogą być organizowane częściej w zależności od potrzeb.
 5. 5. Operator przygotowuje i przedkłada Prezydium sprawozdania z realizacji projektów powierzonych mu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu wraz z zestawieniem wydatków, w terminie ……… dni po zakończeniu każdego projektu.
 6. 6. W ramach Prezydium decyzje podejmowane są na drodze konsensusu.
 7. 7. Do reprezentacji i wypowiadania się w imieniu inicjatywy All.Can Polska uprawnieni są wyłącznie przedstawiciele Prezydium All.Can Polska oraz osoby zaproszone przez Prezydium Can Polska w zakresie określonym przez cele i misję All.Can Polska
 8. 8. Przewodniczący Prezydium uzyskuje adres mailowy uprawniający do reprezentowania inicjatywy w korespondencji zewnętrznej i do korespondencji wewnętrznej.
 9. 9. Przewodniczący Prezydium przedstawia Prezydium sprawozdanie roczne z realizacji wszystkich projektów All.Can i poniesionych wydatków, w terminie do 90 dni po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.

Sekretariat

Prezydium w porozumieniu z Grupą Wspierającą wybiera i wskazuje podmiot zapewniający obsługę  w zakresie prac komunikacyjnych i Public Relations.

Sekretariat jest odpowiedzialny za organizację spotkań, prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej , przygotowywanie i dystrybucję newslettera, utrzymanie aktualizacji strony internetowej, prowadzenie profilu All.Can w social mediach, przygotowywanie prezentacji i innych materiałów służących komunikacji celów i aktywności All.Can Polska, udział w spotkaniach i telekonferencjach.

Sposoby działania All.Can Polska

Inicjatywa  All.Can Polska działa projektowo. Oznacza to, że w ramach uzgodnionej strategii powstają działania operacyjne opisane projektowo, szczególnie z określeniem celów, mierzalnych oczekiwanych efektów oraz niezbędnych zasobów. Opracowanie strategii i działań operacyjnych należy do kompetencji Prezydium. Następnym etapem jest opiniowanie przez wszystkich członków i przyjęcie projektów do realizacji.

Wszystkie materiały wydawane przez All.Can Polska odzwierciedlają konsensus członków inicjatywy, którzy mają stałą kontrolę redakcyjną na temat publikowanych materiałów.

Finansowanie

Działania All.Can Polska są finansowane z budżetu sponsoringowego podmiotów, reprezentowanych w Grupie Wspierającej. Plan finansowy jest przygotowywany i akceptowany jest przez Grupę Wspierającą.

Umowy na wsparcie projektów w ramach All.Can są podpisywane pomiędzy Członkiem Wspierającym a Operatorem.

Sponsor Główny ma możliwość podpisania umowy bezpośrednio z wykonawcą dzieła w ramach projektu All.Can.

Operator może być wynagradzany za koordynację projektów na rzecz All.Can Polska w kwocie ustalonej przez Grupę Wspierającą.

Prace Sekretariatu mogą być wynagradzane w oparciu o umowę podpisaną ze Sponsorem Głównym lub Operatorem.

Prace agencji reklamowej przygotowującej materiały All.Can Polska oraz obsługującej stronę internetową All.Can Polska mogą być wynagradzane w oparciu o umowę podpisaną ze Sponsorem Głównym lub Operatorem.

Rozliczenia budżetu odbywają się w trybie rocznym.

Własność intelektualna

Każdy członek Grupy Sterującej ma  prawo do korzystania  z wszelkich praw własności intelektualnej do rezultatów prac powstających w ramach realizacji projektów All.Can Polska, w tym w szczególności do korzystania z praw autorskich do wszelkich powstałych utworów.  All.Can będzie zamieszczać na globalnej stronie All.Can informacje o sposobie udostępniania wszystkim zainteresowanym członkom Komitetu Sterującego  utworów i wszelkich innych materiałów chronionych prawem autorskim lub innymi przepisami z zakresu prawa własności intelektualnej.

Operator, w razie nabycia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej w związku z realizacją projektów All.Can, zobowiązany będzie udzielić nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotu takich praw każdemu członkowi Grupy Sterującej, który się o to zwróci, w takim zakresie w jakim prawa te przysługują Operatorowi.

Każdy członek Komitetu Sterującego, może korzystać udzielonych mu na mocy licencji praw wyłącznie w sposób zgodny z celami i założeniami All.Can Polskaoraz pod warunkiem zamieszczenia w związku z korzystaniem z utworów lub innych materiałów informacji, że powstały one w ramach projektu All.Can Polska lub że źródłem ich pochodzenia jest All.Can Polska.

Postanowienia końcowe

Zmiana Regulaminu może zostać dokonana w drodze jednomyślnej decyzji Prezydium All.Can Polska

Kontakt:

http://all-can.pl/
adres korespondencyjny:
Sekretariat All.Can Polska
ExpertPR Consultancy
Ul. Turkusowa 38
05-077 Warszawa